ລາຍຮັບຈາກການຖືຮຸ້ນ

ລາຍຮັບຈາກການຖືຮຸ້ນ ແມ່ນມີ 2 ຢ່າງຄື 1) ກຳໄລຈາກສ່ວນຕ່າງລາຄາຂາຍ ແລະ 2) ເງິນປັນຜົນ 1) ກຳໄລຈາກສ່ວນຕ່າງລາຄາຂາຍ ສົມມຸດວ່າມື້ນີ້ ທ້າວທອງດີ ຊື້ຮຸ້ນ BCEL ໃນລາຄາ 6,000 ກີບ / ຮຸ້ນ, ຈຳນວນ 1,000 ຮຸ້ນ ຄິດເປັນມູນຄ່າທັງຫມົດແມ່ນ 6,000,000 ກີບ ມື້ອື່ນ ລາຄາຮຸ້ນ BCEL ຂຶ້ນຮອດ 7,000 ກີບ / ຮຸ້ນ, ລາວຕັດສິນໃຈຂາຍຮຸ້ນຂອງລາວອອກຫມົດ ເຮັດໃຫ້ລາວໄດ້ກຳໄລ 1,000 ກີບ / ຮຸ້ນ… (READ MORE)

ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ

ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ເພາະມັນບໍ່ທັນແຕກ! ນັ້ນເປັນຄວາມເວົ້າແກມຕະຫລົກໃນວົງສົນທະນາ ແຕ່ເບື້ອງຫລັງຄຳວ່າ “ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ” ມີປະຫວັດສາດທີ່ຍາວນານ, ມີຄວາມເຈັບປວດຈິດໃຈ ທີ່ສັງເກດໄດ້ພາຍໃນດວງຕາຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍ. ມັນເປັນສິ່ງກີດຂວາງການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ພາສາອັງກິດແມ່ນ Unexploded Ordnance – UXO ອ່ານວ່າ ຢູເອກສໂອ ສ ປ ປ ລາວ ເປັນປະເທດທີ່ຖືກໂຈມຕີດ້ວຍລະເບີດທາງອາກາດຫລາຍທີ່ສຸດໃນໂລກເມື່ອທຽບຕໍ່ຫົວຄົນ. ໃນໄລຍະເວລາ 9 ປີ ຂອງສົງຄາມອິນໂດຈີນຄັ້ງທີ 2 (1964 – 1973), ມີພາລະກິດຖິ້ມລະເບີດທາງອາກາດຫລາຍກວ່າ 580,000 ຄັ້ງ (ໃນທຸກໆ 8 ນາທີ ມີການຖິ້ມລະເບີດຫນຶ່ງຄັ້ງ, 24… (READ MORE)

ຄວາມທຸກຍາກ ຢູ່ ສ ປ ປ ລາວ

ຄວາມທຸກຍາກ ຢູ່ ສ ປ ປ ລາວ ການຈັດຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນເມືອງຢູ່ ສ ປ ປ ລາວ ຄັ້ງທຳອິດແມ່ນການສຳຫລວດ LECS III (Lao Expenditure & Consumption Survey) ໃນປີ 2003 – 2004 ເຊິ່ງໄດ້ກຳນົດໃຫ້ 72 ເມືອງ ເປັນເມືອງທຸກຍາກ 7 ປີຕໍ່ມາ ກໍມີການປະເມີນສະພາບຄວາມທຸກຍາກອີກໃນປີ 2010, ເຊິ່ງກຳນົດໃຫ້ 54 ເມືອງ ຂອງທັງຫມົດ 141 ເມືອງທົ່ວປະເທດ ເປັນເມືອງທຸກຍາກ ເຊິ່ງກວມເອົ າ 38.30% ມີ… (READ MORE)

ASEAN ແມ່ນຫຍັງ ?

ASEAN ແມ່ນຫຍັງ? ASEAN ອ່ານວ່າ ອາຊຽນ ຫຍໍ້ມາຈາກ Association of Southeast Asian Nations ແປວ່າ ສະມາຄົມປະຊາຊາດແຫ່ງອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 8 ສິງຫາ 1967, ປັດຈຸບັນມີປະເທດສະມາຊິກທັງຫມົດ 10 ປະເທດ: ອິດໂດເນເຊຍ, ເມເລເຊຍ, ຟີລິບປິນ, ສິງກາໂປ, ໄທ, ບູໄນ, ຫວຽດນາມ, ລາວ, ພະມ້າ ແລະ ກຳປູເຈຍ ຈຸດປະສົງຂອງການສ້າງຕັ້ງ ASEAN ແມ່ນ: