ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈຳປີ 2017

ປີນີ້ມີ 4 ຫົວຂໍ້ໃນການສົນທະນາ

1) ການຫລຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງເປົ້າຫມາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

2) ການລົງທຶນທີ່ມີຄຸນນະພາບຂອງເອກະຊົນເພື່ອການພັດທະນາ

3) ການລົງທຶນໃສ່ການພັດທະນາສີມືແຮງງານ

4) ການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືແບບໃຕ້-ໃຕ້ ແລະ ການຮ່ວມມືສາມຫລ່ຽມ “ກົນໄກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຕິດຕາມເພື່ອການພັດທະນາທີ່ມີປະສິດທິຜົນ”

ບັນຫາທີ່ມີຫລາຍຄົນຍົກຂຶ້ນແມ່ນ ການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ, ອັດຕາການເຂົ້າໂຮງຮຽນໃນລະດັບ ມ.ຕົ້ນ ແລະ ມ. ປາຍ, ສາທາລະນະສຸກ, ຄວາມສະເຫມີພາບບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫລືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ ຫລື ODA (Official Development Assistant) ທີ່ບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນ.

Download ເອກະສານ

ຄຳຄິດເຫັນ
Share