ການນຳໃຊ້ Photoshop CS5

ນີ້ແມ່ນຂັ້ນຕອນ ການນຳໃຊ້ Photoshop CS5 ແບບເຂົ້າໃຈງ່າຍ ແລະ ມີຮູບພາບປະກອບ

  1. ກົດປຸ່ມ File => New ແລ້ວຈະປະກົດຫນ້າຕ່າງລຸ່ມນີ້

ການນຳໃຊ້ Photoshop CS5

2. ໃສ່ຊື່ເອກະສານ ແລະ ກຳນົດຂະຫນາດເອກະສານ. ຕົວຢ່າງຖ້າຕ້ອງການສ້າງຜ້າສາກກອງປະຊຸມ ຂະຫນາດກວ້າງ (Width) 5 m ແລະ ສູງ (Height) 2 m ແລ້ວ ກົດປຸ່ມ OK

ການນຳໃຊ້ Photoshop CS5

3. ພື້ນທີ່ສີຂາວແມ່ນເອກະສານ ຫລື ຜ້າສາກ ແລະ ດ້ານຊ້າຍແມ່ນເຄື່ອງມື

ການນຳໃຊ້ Photoshop CS5

4. ມາທົດລອງພິມຂໍ້ຄວາມໃສ່ ໂດຍກົດປຸ່ມ T ແລ້ວເລືອກ Horizontal Type Tool ແປວ່າພິມທາງນອນ

ການນຳໃຊ້ Photoshop CS5

5. ແຖວດ້ານເທິງແມ່ນສຳລັບປ່ຽນ Font, ຂະຫນາດ ແລະ ສີຂອງຕົວອັກສອນ. ພິມແລ້ວກໍກົດປຸ່ມເຄື່ອງຫມາຍຖືກຢູ່ດ້ານຂວາເທິງ.

ທ່ານຈະສັງເກດເຫັນມີ Layer (ຊັ້ນ) 1 ເພີ່ມຂຶ້ນມາ. ການເຮັດວຽກໃນ Photoshop, ທຸກຢ່າງຈະແບ່ງເປັນ layer ຕ່າງກັນ, ຖ້າຕ້ອງການດັດແປງອັນໃດ ກໍຕ້ອງກົດໃສ່ layer ນັ້ນກ່ອນ.

ການນຳໃຊ້ Photoshop CS56. ຖ້າຕ້ອງການຍ້າຍໂຕຫນັງສື ແມ່ນກົດປຸ່ມ Move Too

ການນຳໃຊ້ Photoshop CS5

7. ຕໍ່ໄປເປັນການປ່ຽນພື້ນສີ, ໃຫ້ກົດ Background ຢູ່ດ້ານຂວາລຸ່ມ

ການນຳໃຊ້ Photoshop CS5

8. ກົດປຸ່ມສີ່ລ່ຽມສີຂາວຢູ່ດ້ານຊ້າຍລຸ່ມ

ການນຳໃຊ້ Photoshop CS5

9. ແລ້ວເລືອກສີ

ການນຳໃຊ້ Photoshop CS5

10. ກົດປຸ່ມ Paint Bucket Tool ແລ້ວກົດໃສ່ພື້ນທີ່ສີຂາວ

ການນຳໃຊ້ Photoshop CS5

11. ພື້ນສີຈະປ່ຽນແບບນີ້

ການນຳໃຊ້ Photoshop CS5

12. ຖ້າຕ້ອງການປ່ຽນສີຂອງໂຕຫນັງສື, ໃຫ້ກົດ layer ກອງປະຊຸມ

ການນຳໃຊ້ Photoshop CS5

13. ກົດເລືອກສີ Set the text colour

ການນຳໃຊ້ Photoshop CS5

14 ເລືອກສີແລ້ວ, ກົດເຄື່ອງຫມາຍຖືກ Commit any current edits

ການນຳໃຊ້ Photoshop CS5

15 ສຳເລັດແລ້ວ

ການນຳໃຊ້ Photoshop CS5

ມື້ຫນ້າຈະມາອະທິບາຍວິທີນຳໃຊ້ອື່ນໆອີກ, ຖ້າມີຄຳຖາມຫຍັງກໍຂຽນໃສ່ບ່ອນຄຳຄິດເຫັນເລີຍເດີ

ຄຳຄິດເຫັນ
Share