ກ່ຽວກັບ Lao Memo

ຢາກໃຫ້ຄົນລາວສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເປັນປະໂຫຍດ

ເມື່ອອັນໃດແທດເຫມາະ ກໍເອົາໄປຄິດຕໍ່ ແລະ ນຳໃຊ້

ວຽກງານກໍພັດທະນາ ແລະ ສັງຄົມກໍຈະພັດທະນາ

ວິລະ ຈັນທະວົງ ຜູ້ຫລົງໄຫລໃນລະດູຝົນ ທ້ອງຟ້າສີເທົາ ອາຍເຢັນ ແລະ ຄວາມງຽບ

ມີຄວາມສຸກໃນການອອກແບບເວັບໄຊ້, ແປພາສາ ແລະ ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ

ປັດຈຸບັນກຳລັງສົນໃຈ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດ Start up Technology

Share