Browsing "ການພັດທະນາ"

ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ

ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ເພາະມັນບໍ່ທັນແຕກ!

ນັ້ນເປັນຄວາມເວົ້າແກມຕະຫລົກໃນວົງສົນທະນາ

ແຕ່ເບື້ອງຫລັງຄຳວ່າ “ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ” ມີປະຫວັດສາດທີ່ຍາວນານ, ມີຄວາມເຈັບປວດຈິດໃຈ ທີ່ສັງເກດໄດ້ພາຍໃນດວງຕາຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍ. ມັນເປັນສິ່ງກີດຂວາງການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ

ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ພາສາອັງກິດແມ່ນ Unexploded Ordnance – UXO ອ່ານວ່າ ຢູເອກສໂອ

ສ ປ ປ ລາວ ເປັນປະເທດທີ່ຖືກໂຈມຕີດ້ວຍລະເບີດທາງອາກາດຫລາຍທີ່ສຸດໃນໂລກເມື່ອທຽບຕໍ່ຫົວຄົນ. ໃນໄລຍະເວລາ 9 ປີ ຂອງສົງຄາມອິນໂດຈີນຄັ້ງທີ 2 (1964 – 1973), ມີພາລະກິດຖິ້ມລະເບີດທາງອາກາດຫລາຍກວ່າ 580,000 ຄັ້ງ (ໃນທຸກໆ 8 ນາທີ ມີການຖິ້ມລະເບີດຫນຶ່ງຄັ້ງ, 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ ເປັນເວລາຍາວນານເຖິງ 9 ປີ!) ພ້ອມກັນກັບການ ຮຸກຮານຂອງກອງກຳລັງທາງບົກ, ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ມີລະເບີດທັງຫມົດຖືກຖິ້ມລົງໃສ່ ສ ປ ປ ລາວ ຈຳນວນ 2 ລ້ານໂຕນ.

Read more »

ຄວາມທຸກຍາກ ຢູ່ ສ ປ ປ ລາວ

ການຈັດຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນເມືອງຢູ່ ສ ປ ປ ລາວ ຄັ້ງທຳອິດແມ່ນການສຳຫລວດ LECS III (Lao Expenditure & Consumption Survey) ໃນປີ 2003 – 2004 ເຊິ່ງໄດ້ກຳນົດໃຫ້ 72 ເມືອງ ເປັນເມືອງທຸກຍາກ

7 ປີຕໍ່ມາ ກໍມີການປະເມີນສະພາບຄວາມທຸກຍາກອີກໃນປີ 2010, ເຊິ່ງກຳນົດໃຫ້ 54 ເມືອງ ຂອງທັງຫມົດ 141 ເມືອງທົ່ວປະເທດ ເປັນເມືອງທຸກຍາກ ເຊິ່ງກວມເອົ າ 38.30%

ມີ 3,216 ບ້ານທຸກຍາກ ຈາກທັງຫມົດ 8,800 ບ້ານ, ກວມເອົ າ 36.55%

ມີ 199,758 ຄອບຄົວທຸກຍາກ ຈາກທັງຫມົດ 1,011,623 ຄອບຄົວ, ກວມເອົ າ 19.75%

ຄຳຖາມຄື ຄວາມທຸກຍາກແມ່ນສາມາດວັດແທກໄດ້ແນວໃດ? Read more »

May 17, 2010 - ການພັດທະນາ   

ການສ້າງໂຮງຮຽນແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ

ວັນທີ 5 – 14 ພຶດສະພາ 2010 ທີ່ຜ່ານມາ, ຂ້າພະເຈົ້າມີໂອກາດໄປແປພາສາໃຫ້ທາງອົງການອົດ’ສເອສ (AusAID)

ເພື່ອປະເມີນ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກໂຄງການພັດທະນາການສຶກສາ (Education Development Project – EDP) ທີ່ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ ແລະ ແຂວງຫົວພັນ. ມີໂອກາດທຳຄວາມລຶ້ງເຄີຍກັບຄຳວ່າ CBC (ຊີບີຊີ), ຈຶ່ງນຳມາເລົ່າສູ່ຟັງ:

Community-  Based Contracting (CBC) ອ່ານເປັນລາວວ່າ ຊີບີຊີ, ແປເປັນລາວ (ຢ່າງບໍ່ເປັນທາງການວ່າ) ການສ້າງສັນຍາໂດຍປະຊາຊົນເປັນເຈົ້າການ, ສັນຍາໃນທີ່ນີ້ຫມາຍເຖິງ ສັນຍາການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນ.

ຖ້າເຮົານຶກພາບໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອໃດຫນຶ່ງ ສ້າງໂຮງຮຽນໃຫ້ປະຊາຊົນ, ເຮົາຈະຄິດເຫັນພາບຂອງໂຄງການຈ້າງບໍລິສັດຮັບເຫມົາກໍ່ສ້າງ ມາເນລະມິດໂຮງຮຽນໃຫ້. ພາບຫລັງສ້າງສຳເລັດ ທາງໂຄງການຈຶ່ງມອບໃຫ້ບ້ານ ຫລື ຫ້ອງການສຶກສາເມືອງເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງຕໍ່ໄປ.

ແຕ່ວິທີການຂອງ CBC ແຕກຕ່າງອອກໄປ Read more »