ການພັດທະນາ

ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ

ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ເພາະມັນບໍ່ທັນແຕກ! ນັ້ນເປັນຄວາມເວົ້າແກມຕະຫລົກໃນວົງສົນທະນາ ແຕ່ເບື້ອງຫລັງຄຳວ່າ “ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ” ມີປະຫວັດສາດທີ່ຍາວນານ, ມີຄວາມເຈັບປວດຈິດໃຈ ທີ່ສັງເກດໄດ້ພາຍໃນດວງຕາຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍ. ມັນເປັນສິ່ງກີດຂວາງການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ພາສາອັງກິດແມ່ນ Unexploded Ordnance – UXO ອ່ານວ່າ ຢູເອກສໂອ ສ ປ ປ ລາວ ເປັນປະເທດທີ່ຖືກໂຈມຕີດ້ວຍລະເບີດທາງອາກາດຫລາຍທີ່ສຸດໃນໂລກເມື່ອທຽບຕໍ່ຫົວຄົນ. ໃນໄລຍະເວລາ 9 ປີ ຂອງສົງຄາມອິນໂດຈີນຄັ້ງທີ 2 (1964 – 1973), ມີພາລະກິດຖິ້ມລະເບີດທາງອາກາດຫລາຍກວ່າ 580,000 ຄັ້ງ (ໃນທຸກໆ 8 ນາທີ ມີການຖິ້ມລະເບີດຫນຶ່ງຄັ້ງ, 24… (READ MORE)

ຄວາມທຸກຍາກ ຢູ່ ສ ປ ປ ລາວ

ຄວາມທຸກຍາກ ຢູ່ ສ ປ ປ ລາວ ການຈັດຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນເມືອງຢູ່ ສ ປ ປ ລາວ ຄັ້ງທຳອິດແມ່ນການສຳຫລວດ LECS III (Lao Expenditure & Consumption Survey) ໃນປີ 2003 – 2004 ເຊິ່ງໄດ້ກຳນົດໃຫ້ 72 ເມືອງ ເປັນເມືອງທຸກຍາກ 7 ປີຕໍ່ມາ ກໍມີການປະເມີນສະພາບຄວາມທຸກຍາກອີກໃນປີ 2010, ເຊິ່ງກຳນົດໃຫ້ 54 ເມືອງ ຂອງທັງຫມົດ 141 ເມືອງທົ່ວປະເທດ ເປັນເມືອງທຸກຍາກ ເຊິ່ງກວມເອົ າ 38.30% ມີ… (READ MORE)

ການສ້າງໂຮງຮຽນແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ

ວັນທີ 5 – 14 ພຶດສະພາ 2010 ທີ່ຜ່ານມາ, ຂ້າພະເຈົ້າມີໂອກາດໄປແປພາສາໃຫ້ທາງອົງການອົດ’ສເອສ (AusAID) ເພື່ອປະເມີນ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກໂຄງການພັດທະນາການສຶກສາ (Education Development Project – EDP) ທີ່ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ ແລະ ແຂວງຫົວພັນ. ມີໂອກາດທຳຄວາມລຶ້ງເຄີຍກັບຄຳວ່າ CBC (ຊີບີຊີ), ຈຶ່ງນຳມາເລົ່າສູ່ຟັງ: Community-  Based Contracting (CBC) ອ່ານເປັນລາວວ່າ ຊີບີຊີ, ແປເປັນລາວ (ຢ່າງບໍ່ເປັນທາງການວ່າ) ການສ້າງສັນຍາໂດຍປະຊາຊົນເປັນເຈົ້າການ, ສັນຍາໃນທີ່ນີ້ຫມາຍເຖິງ ສັນຍາການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນ. ຖ້າເຮົານຶກພາບໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອໃດຫນຶ່ງ ສ້າງໂຮງຮຽນໃຫ້ປະຊາຊົນ, ເຮົາຈະຄິດເຫັນພາບຂອງໂຄງການຈ້າງບໍລິສັດຮັບເຫມົາກໍ່ສ້າງ ມາເນລະມິດໂຮງຮຽນໃຫ້. ພາບຫລັງສ້າງສຳເລັດ… (READ MORE)