ປະຫວັດສາດ

ບັນທຶກເຫດການສຳຄັນທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ລາວ

ມີຄົນເຄີຍເວົ້າວ່າ: “ເຮົ າຈະມີຄວາມເຂົ້າໃຈຕົວຕົນຂອງເຮົ າຍິ່ງຂຶ້ນ ຫາກເຮົ າເຂົ້າໃຈປະຫວັດສາດຂອງເຮົ າ” ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນ ບັນທຶກເຫດການສຳຄັນຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ ສ ປ ປ ລາວ ໃນແຕ່ລະຊ່ວງເວລາ ແຕ່ອາດີດຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ 1353 – 1828 – ສ ປ ປ ລາວ ເຄີຍມີຊື່ວ່າ ລ້ານຊ້າງ “ອານາຈັກລ້ານຊ້າງ” ມີເມືອງຫລວງຕັ້ງຢູ່ທາງພາກເຫນືອ ຂອງລາວ ຊື່ວ່າຫລວງພະບາງ ໃນສັດຕະວັດທີ 19 ນີ້ເອງ (1800s) ທີ່ເກືອບທັງຫມົດແຜ່ນດິນລ້ານຊ້າງ ຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງຂອງ ປະເທດສະຫຍາມ (ປະເທດໄທ) ຈົນຮອດສະໄຫມຝຣັ່ງເຂົ້າມາ 1893 –… (READ MORE)