ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈຳປີ 2017

ປີນີ້ມີ 4 ຫົວຂໍ້ໃນການສົນທະນາ 1) ການຫລຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງເປົ້າຫມາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 2) ການລົງທຶນທີ່ມີຄຸນນະພາບຂອງເອກະຊົນເພື່ອການພັດທະນາ 3) ການລົງທຶນໃສ່ການພັດທະນາສີມືແຮງງານ 4) ການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືແບບໃຕ້-ໃຕ້ ແລະ ການຮ່ວມມືສາມຫລ່ຽມ “ກົນໄກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຕິດຕາມເພື່ອການພັດທະນາທີ່ມີປະສິດທິຜົນ” ບັນຫາທີ່ມີຫລາຍຄົນຍົກຂຶ້ນແມ່ນ ການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ,

Read more