ກອງປະຊຸມຫນ່ວຍງານສະເພາະກິດການຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ

ກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຫນ່ວຍງານສະເພາະກິດການຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 4, ກະຊວງ ຖວທ ໃນວັນທີ 16 ພະຈິກ 2017. ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງຫມົດ 20 ທ່ານ, ເຊິ່ງປະກອບມີພາກລັດ, ພາກທຸລະກິດ, ໂຄງການ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ລະດົມແນວຄວາມຄິດເພື່ອສ້າງແຜນກິດຈະກຳການຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວປີ 2018, ເຊິ່ງປະກອບມີ

  1. ການສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມພະນັກງານນຳທ່ຽວ
  2. ການທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງມາດຕະຖານການຂົນສົ່ງນັກທ່ອງທ່ຽວ
  3. ການສ້າງເອກະສານຝຶກອົບຮົມສຳລັບພະນັກງານຂັບລົດ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂົນສົ່ງນັກທ່ອງທ່ຽວ
  4. ການສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳແນະນຳປ້າຍຊີ້ບອກທາງ ແລະ ປ້າຍອະທິບາຍຂໍ້ມູນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ
  5. ການສັງລວມ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງການຂໍວີຊ້າເຂົ້າອອກລາວ
  6. ການປັບປປຸງການສື່ສານໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວກ່ຽວກັບສະພາບເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງຈຸດຫມາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ

ແຜນກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວຈະຖືກນຳສະເຫນີໃນກອງປະຊຸມເຄືອຂ່າຍພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຈຸດຫມາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວປະຈຳປີ 2017 ເຊິ່ງຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 8 ທັນວາ 2017.

ຄຳຄິດເຫັນ
Share