ສສວທ ຈັດກອງປະຊຸມຫນ່ວຍງານສະເພາະກິດການພັດທະນາທັກສະຄວາມສາມາດ

ໃນວັນທີ 24 ພະຈິກ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ, ສະຖາບັນສື່ມວນຊົນ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ (ສສວທ), ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ (ຖວທ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຫນ່ວຍງານສະເພາະກິດການພັດທະນາທັກສະຄວາມສາມາດຂຶ້ນ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 4, ກະຊວງ ຖວທ.  ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງຫມົດ 19 ທ່ານ, ເຊິ່ງປະກອບມີພາກລັດ, ພາກທຸລະກິດ, ໂຄງການ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ລະດົມແນວຄວາມຄິດເພື່ອສ້າງແຜນກິດຈະກຳການພັດທະນາທັກສະຄວາມສາມາດປີ 2018, ເຊິ່ງປະກອບມີ

  1. ການປັບປຸງຫລັກສູດການຝຶກອົບຮົມດ້ານການບໍລິການໂດຍອີງໃສ່ອົງປະກອບຂອງ ASEAN
  2. ສ້າງຫລັກສູດຝຶກອົບຮົມພາສາອັງກິດດ້ານການບໍລິການ
  3. ສ້າງຄູຝຶກພາກທຸລະກິດດ້ານການບໍລິການ
  4. ສຶກສາຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຝຶກອົບຮົມຂອງພະນັກງານນຳທ່ຽວເກົ່າ ແລະ ໃຫມ່
  5. ປະເມີນຫລັກສູດຝຶກອົບຮົມພະນັກງານນຳທ່ຽວ
  6. ສ້າງຫລັກສູດຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກພະນັກງານນຳທ່ຽວ
  7. ສ້າງລະບົບປະເມີນພະນັກງານນຳທ່ຽວ
  8. ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານນຳທ່ຽວທີ່ມີບັດແລ້ວ

ໄດ້ມີກຳນົດພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ, ງົບປະມານ ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ແຜນກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວຈະຖືກນຳສະເຫນີໃນກອງປະຊຸມເຄືອຂ່າຍພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຈຸດຫມາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວປະຈຳປີ 2017 ເຊິ່ງຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 8 ທັນວາ 2017.

ຄຳຄິດເຫັນ
Share