October 21

ວິທີການເກັບກຳຂໍ້ມູນ

ຂໍ້ມູນ ມີ 2 ປະເພດຄື: ຂໍ້ມູນທາງດ້ານປະລິມານ (Quantitative data) ແລະ ຂໍ້ມູນທາງດ້ານຄຸນນະພາບ (Qualitative data)

ຂໍ້ມູນທາງດ້ານປະລິມານແມ່ນຂໍ້ມູນທີ່ເປັນໂຕເລກ ສ່ວນຂໍ້ມູນທາງດ້ານຄຸນນະພາບແມ່ນຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ເປັນໂຕເລກ

(ຄຸນນະພາບໃນທີ່ນີ້ ບໍ່ຫມາຍວ່າຄຸນນະພາບດີ ຫລື ຄຸນນະພາບໍ່ດີແບບວັດຖຸສິ່ງຂອງເດີ)

ສົມມຸດ: ທ່ານເປັນເຈົ້າຂອງຮ້ານຂາຍກະແລມຢູ່ຊຸມຊົນແຫ່ງຫນຶ່ງ

ທ່ານຄິດວ່າ ທ່ານຕ້ອງການຂໍ້ມູນຫຍັງແດ່?

ໃຫ້ເວລາຄິດ 5 ວິນາທີ

Ice cream kid

1 2 3 4 5 ຫມົດເວລາ ^_^

– – –

1. ທ່ານອາດຢາກຮູ້ວ່າມີເດັກນ້ອຍຈັກຄົນອາໄສຢູ່ຊຸມຊົນແຫ່ງນີ້?

2. ເດັກນ້ອຍສ່ວນໃຫຍ່ໃນຊຸມຊົນນີ້ ມັກກິນກາແລັມລົດຫຍັງ? ເປັນຫຍັງເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງມັກກິນລົດນັ້ນ?

 

ຂໍຖາມອີກເທື່ອຫນຶ່ງ ທ່ານຄິດວ່າ ຂໍ້ໃດເປັນຂໍ້ມູນທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຂໍ້ໃດເປັນຂໍ້ມູນທາງດ້ານຄຸນນະພາບ?

ໃຫ້ເວລາຄິດ 5 ວິນາທີ

1 2 3 4 5 ຫມົດເວລາ ^_^

– – –

ຂໍ້ມູນໃນຂໍ້ທີ 1 ແມ່ນຂໍ້ມູນທາງດ້ານປະລິມານ, ທ່ານຢາກຮູ້ “ຈຳນວນເດັກນ້ອຍ” ເຊິ່ງເປັນໂຕເລກ

ຂໍ້ມູນໃນຂໍ້ທີ 2 ແມ່ນຂໍ້ມູນທາງດ້ານຄຸນນະພາບ, ທ່ານຢາກຣູ້ “ລົດຊາດກະແລັມທີ່ເດັກນ້ອຍມັກ” ເຊັ່ນລົດຊ໋ອກກາແລັດ, ລົດນົມ… ແລະ “ເປັນຫຍັງເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງມັກ”

ມາຮອດນີ້ທ່ານເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບປະເພດຂໍ້ມູນແລ້ວ

ແຕ່ຄຳຖາມສຳຄັນກໍຄື: ຮູ້ແລ້ວໃດຫຍັງຂຶ້ນມາ? (So what?) Continue reading