Tag Archive: ແບບສອບຖາມ

ວິທີການເກັບກຳຂໍ້ມູນ

ຂໍ້ມູນ ມີ 2 ປະເພດຄື: ຂໍ້ມູນທາງດ້ານປະລິມານ (Quantitative data) ແລະ ຂໍ້ມູນທາງດ້ານຄຸນນະພາບ (Qualitative data) ຂໍ້ມູນທາງດ້ານປະລິມານແມ່ນຂໍ້ມູນທີ່ເປັນໂຕເລກ ສ່ວນຂໍ້ມູນທາງດ້ານຄຸນນະພາບແມ່ນຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ເປັນໂຕເລກ (ຄຸນນະພາບໃນທີ່ນີ້ ບໍ່ຫມາຍວ່າຄຸນນະພາບດີ ຫລື ຄຸນນະພາບໍ່ດີແບບວັດຖຸສິ່ງຂອງເດີ) ສົມມຸດ: ທ່ານເປັນເຈົ້າຂອງຮ້ານຂາຍກະແລມຢູ່ຊຸມຊົນແຫ່ງຫນຶ່ງ ທ່ານຄິດວ່າ ທ່ານຕ້ອງການຂໍ້ມູນຫຍັງແດ່? ໃຫ້ເວລາຄິດ 5 ວິນາທີ 1 2 3 4 5 ຫມົດເວລາ ^_^ – – – 1. ທ່ານອາດຢາກຮູ້ວ່າມີເດັກນ້ອຍຈັກຄົນອາໄສຢູ່ຊຸມຊົນແຫ່ງນີ້? 2. ເດັກນ້ອຍສ່ວນໃຫຍ່ໃນຊຸມຊົນນີ້ ມັກກິນກາແລັມລົດຫຍັງ? ເປັນຫຍັງເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງມັກກິນລົດນັ້ນ?… (READ MORE)