ກອງປະຊຸມຫນ່ວຍງານສະເພາະກິດການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ

ກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ (ຖວທ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຫນ່ວຍງານສະເພາະກິດການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 17 ພະຈິກ 2017 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 4,​ ກະຊວງ ຖວທ. ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງຫມົດ 23 ທ່ານ, ເຊິ່ງປະກອບມີພາກລັດ, ພາກທຸລະກິດ, ໂຄງການ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ລະດົມແນວຄວາມຄິດເພື່ອສ້າງແຜນກິດຈະກຳການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ປີ 2018, ເຊິ່ງປະກອບມີ

  1. ການສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຖານການທ່ອງທ່ຽວແບບມີຄວາມສຳນຶກຮັບຜິດຊອບ
  2. ການສ້າງແຜນກິດຈະກຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມການປະຕິບັດມາດຖານການທ່ອງທ່ຽວແບບມີຄວາມສຳນຶກຮັບຜິດຊອບ
  3. ການສ້າງແຜນກິດຈະກຳການປຸກຈິດສຳນຶກການທ່ອງທ່ຽວແບບມີຄວາມສຳນຶກຮັບຜິດຊອບ
  4. ການສ້າງມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ແລະ ລະບົບການຢັ້ງຢືນການທ່ອງທ່ຽວສີຂຽນໃນຂະແຫນງການບໍລິການ
  5. ການສົ່ງເສີມພຶດຕິກຳການທ່ອງທ່ຽວແບບມີຄວາມສຳນຶກຮັບຜິດຊອບ

ແຜນກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວຈະຖືກນຳສະເຫນີໃນກອງປະຊຸມເຄືອຂ່າຍພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຈຸດຫມາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວປະຈຳປີ 2017 ເຊິ່ງຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 8 ທັນວາ 2017.

 

ຄຳຄິດເຫັນ
Share